Štampa 

Skupština Udruženja dermatovenerologa Srbije, na svojoj sednici koja je održana dana 15. aprila 2016. godine, donosi:

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU KAMPANJE EUROMELANOM UDRUŽENJA DERMATOVENEROLOGA SRBIJE

Član 1.
Kampanja Euromelanom održava se pod pokroviteljstvom Udruženja dermatovenerologa Srbije i u saradnji sa Dermatovenerološkom sekcijom Srpskog lekarskog društva. Kampa-nja se održava u sklopu evropske kampanje Euromelanom, prema propozicijama ove kam-panje.
Član 2.
Za organizaciju kampanje odgovoran je koordinator kampanje i nacionalni tim kampanje, sastavljen od dermatologa vodećih dermatoloških institucija državne i privatne prakse. Koordinatora kampanje bira Izvršni odbor Udruženja dermatovenerologa Srbije. Koordi-nator kampanje predlaže sastav nacionalnog tima kampanje, koji se usvaja na sastanku Izvršnog odbora Udruženja dermatovenerologa Srbije. Koordinator i zamenik koordinato-ra kampanje biraju se na period od 4 godine. Zamenik koordinatora kampanje je naredni koordinator, posle isteka mandata sadašnjeg koordinatora kampanje. Koordinator kampa-nje u prethodnom mandatu je automatski član nacionalnog tima kampanje u toku mandata sadašnjeg koordinatora kampanje. Ista osoba ne može biti koordinator ili zamenik koordi-natora kampanje u dva uzastopna mandata.
Član 3.
Nacionalni tim kampanje Euromelanom održava sastanke prema potrebi organizacije kam-panje, a najmanje 4 puta godišnje u okviru postojećih sastanaka Udruženja dermatovene-rologa Srbije ili Dermatoveneroloških sekcija Srpskog lekarskog društva.
Član 4.
Zadaci Nacionalnog tima organizacija kampanje su: organizovanje pregleda u dermatolo-škim institucijama širom Srbije, štampanje edukativnog i promotivnog materijala neop-hodnog za medijsku kampanju, održavanje i promocija internet stranice Euromelanom i druge aktivnosti predviđenje evropskom kampanjom Euromelanom. Dermatološki pregle-du se obavezno obavljaju tokom jednog dana u mesecu maju, a mogu se prema odluci Na-cionalnog tima organizovati i tokom više dana. Promotivne aktivnosti kampanje Eurome-lanom održavaju se tokom cele godine u cilju podizanja svesti o prevenciji raka kože.
Član 5.
Ciljevi kampanje Euromelanom su: promocija i širenje informacija o prevenciji raka kože, rane dijagnostike – ranog otkrivanja i lečenja. Aktivnosti kampanje usmerene su na
tri ključne oblasti: javnost, naučnu zajednicu i na zakonodavce.
Član 6.
Medijska kampanja usmerena je na informisanje javnosti i obuhvata štampane i elektron-ske medije. U okviru medijske kampanje promoviše se prevencija raka kože, i njegovo ra-no otkrivanje i lečenje. U okviru ove aktivnosti sprovodi se javni skrining u tokom jednog ili više dana jednom godišnje.
Član 7.
U okviru kampanje Euromelanom prikupljaju se podaci relevanti za unapređenje prevenci-je raka kože, koji se analiziraju i koriste za dalje unapređenje ovih aktivnosti. Podaci se publikuju u relevantnim naučnim medicinskim časopisima sa recenzijom. Autori naučnih publikacija su članovi nacionalnog tima Euromelanom.
Član 8.
Članovi nacionalnog tima kampanje Euromelanom će održavati kontakt sa Ministarstvom zdravlja, Odborom za zdravlje i porodicu Narodne Skupštine Srbije i svim drugim zako-nodavnim telima u oblasti politike i sistema zdravstvene zaštite, obezbediti njihovu podr-šku i formiranje i implementaciju zakonskih regulativa koje su neophodne sa unapređenje prevencije i rane dijagnoze raka kože.
Član 9.
Aktivnosti kampanje Euromelanom ostvaruju se se obezbeđivanjem novčanih i drugih ma-terijalnih sredstava putem donacija, poklona i sponzorstava, a novčana sredstva se uplaću-ju na podračun računa Udruženja dermatovenerologa Srbije.
Član 10.
Rad kampanje Euromelanom je javan. Koordinator nacionalnog tima kampanje Euromela-nom podnosi izveštaj o kampanji tokom sastanaka Izvršnog odbora UDVS.
Član 11.
Promotivni materijal kampanje Euromelanom (veb-stranica, posteri, lifleti) ne može biti iskorišćen u druge svrhe bez odobrenja nacionalnog tima kampanje i Izvršnog odbora UDVS.
Član 12.
Kampanja Euromelanom prestaje s radom kad prestanu uslovi za ostvarivanje zadatih ci-ljeva, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada, tekuća sredstva kampanje Euromelanom prelaze u vlasništvo Udruženja dermatovenerologa Srbi-je.
Član 13.
Kampanja Euromelanom ima logo okruglog oblika na kome piše: Euromelanom u spoljaš-njem krugu i evropski simbol kampanje usvojen od međunarodnog tima kampanje (mapa Evrope u krugu sa modifikovanom bubamarom na gornjem polu). U slučaju izmene logoa na evropskom nivuou, kampanja Euromelanom u Srbiji preuzima novi logo.
Član 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu onog dana kada ga usvoji Izvršni odbor UDVS i skupština Udruženja dermatovenerologa Srbije.
Član 15.
Za odluku o izmenama i dopunama Poslovnika neophodna je većina glasova prisutnih čla-nova Udruženja dermatovenerologa Srbije. Glasanje je tajno, na redovno zakazanoj sedni-ci.

Predsedavajući
SKUPŠTINE UDRUŽENJA DERMATOVENEROLOGA SRBIJE
Doc. dr Željko Mijušković